Het succes van BiSL® versus dat van BiSL Next®

 • Geplaatst door: Control IV
 • Categorie: Beheer, Nieuws

BiSL en BiSL Next zijn frameworks voor functioneel beheer en informatiemanagement. BiSL is gepubliceerd in 2005 en BiSL Next in 2017. BiSL Next is gebracht als de opvolger van BiSL. Inmiddels is BiSL Next al meerdere jaren beschikbaar. Wat maakt het dat het nieuwere framework minder succesvol is (tot en met heden) dan de voorganger? Die vraag wordt beantwoord in dit artikel via een eenvoudige analyse en uiteenzetting. Aanleiding voor dit artikel is ook dat het ons opvalt dat er weinig kritische noten te vinden zijn over BiSL Next in vergelijking tot BiSL. In de boeken over BiSL Next wordt het BiSL framework uit 2005 aangeduid als BiSL1.

Op dit artikel kan worden aangemerkt dat het gaat om een vergelijking van frameworks die in deze context ook afzonderlijk worden aangemerkt als methode, raamwerk en model. Wij trachten in dit artikel een positief kritische analyse en vergelijking te maken op de aspecten en factoren voor het verschil in succes tussen BiSL en BiSL Next zo onbevooroordeeld en objectief mogelijk. We doen dit op basis van literatuur en beschikbare informatie van het internet (zie bronvermelding in dit artikel) en onze kennis en ervaring.

BiSL / BiSL1

Het BiSL framework omvat 23 processen op richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau. De verdiensten van dit BiSL framework zijn dat het geholpen heeft, en overigens organisaties nog steeds helpt, functioneel beheer en informatiemanagement (en de toegevoegde waarde daarvan) te positioneren en invulling te geven en daarmee de bedrijfsprocessen van organisaties een betere IT te laten leveren.

Deze verdiensten heeft deze BiSL versie, die ook aangemerkt wordt als BiSL klassiek, onder andere te danken aan:

 • dat het framework een herkenbare en logische structuur geeft aan processen en activiteiten op verschillende niveaus;
 • dat het definities geeft voor allerlei aspecten op het vlak van functioneel beheer en informatiemanagement;
 • direct bij introductie is het gedachtegoed in de Nederlandse taal uitgebracht;
 • het gedachtegoed vanuit de ASL BiSL stichting, met betrokkenheid van allerlei gebruikers- en consultancyorganisaties, heel actief werd ontwikkeld, gepromoot en beheerd;
 • er was nog geen breed gedragen model voor functioneel beheer en informatiemanagement. Aan dat, toen nog grote gat was BiSL de beste kandidaat en oplossing. Er kwamen in de jaren daarna wel alternatieven zoals FSM en MCTL maar die hebben nooit de erkenning en status gekregen die BiSL heeft gekregen qua omvang in best practices en mate van adaptie door organisaties.

In 2012 is een herziene druk uitgebracht van het BiSL framework boek waarin een deel van de terminologie is aangepast. Daarin is onder andere de aanduiding ‘functioneel beheer en informatiemanagement’ vervangen door de koepelterm ‘business informatiemanagement’.

BiSL en de toen ondersteunende behoefte aan invulling van functioneel beheer en de mate van promotie van het gedachtengoed heeft geholpen het BiSL framework succesvol op de kaart te zetten. Factoren voor dat succes zijn de praktische handvatten zoals voorbeelden en templates, de heldere definities en een logische structuur m.b.t. processen en activiteiten. Ook is BiSL vandaag de dag, door voorgenoemde redenen, nog steeds goed bruikbaar.

BiSL Next

BiSL Next is in navolging van BiSL ontstaan omdat, volgens de bedenkers van BISL Next, de eerste versie van BiSL voornamelijk gebruikt wordt op operationeel en tactisch niveau van een organisatie en het onvoldoende aansluiting en invulling vindt op strategisch niveau. Bij BiSL Next ligt de focus voornamelijk op het strategisch niveau. Waar BiSL Next als doel heeft de bedrijfsprestaties te verbeteren door beter gebruik te maken van informatie en technologie blijft BiSL gebruikt kunnen worden als een best practice met een beschrijving van processen die helpen om BIM efficiënter en effectiever in te richten. Dit volgens het boek “BiSL Next in uitvoering”. BiSL Next belooft een antwoord te geven op de behoefte aan:

 • aansluiting bij internationale ontwikkelingen;
 • onderkenning van andere werkwijzen waaronder agile werken;
 • andere manieren om IT te leveren (Cloud, Apps, etc.);
 • een groter belang van security en data;
 • het versterken van de strategische onderdelen van BiSL waar gedacht moet worden aan onderwerpen als governance, strategie, architectuur en beleid.

Daarbij wordt BiSL Next gepositioneerd als overkoepelend framework voor het managen van de informatievoorziening.

BiSL Next kent in plaats van processen 12 elementen:

 • 4 drivers: Need, Value, Mission en Capability:
  De drivers zijn de kernprincipes zoals die vanuit de business voor de informatievoorziening van belang zijn.
 • 4 domeinen: Governance, Strategy, Improvement en Operation:
  De domeinen hebben betrekking op de gebieden waarin voor de informatievoorziening activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
 • 4 perspectieven: Business, Data, Services en Technology:
  De perspectieven betreffen de invalshoeken waarmee op de domeinen beschouwingen kunnen worden gemaakt.

BiSL Next is ook in beheer bij de ASL BiSL Foundation. Op de website van die stichting is (medio maart 2020) over BISL Next weinig informatie te vinden over het framework. Beschikbare informatie betreft naast een grafische afbeelding van het model voornamelijk verwijzingen naar boeken, downloadable whitepapers en een vertaallijst (eigenlijk een lijst met definities).

Het succes van BiSL versus BiSL Next in vergelijking (tabel)

Framework
Aspect / factor BiSL® / BiSL1 BiSL Next®
Oorspronkelijke publicatie (jaar) 2005 2017
Structuur framework / model 23 processen met verdeling over richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau 12 elementen bestaande uit 4 drivers, 4 domeinen en 4 perspectieven
Beschikbaarheid toegespitste best practices Veel Heel weinig
Mate van praktische toepasbaarheid Hoog Laag
Mate van gebruik / inzet bij organisaties Hoog Nihil
Beschikbaarheid basisboek in NL taal Ja Nee (alleen in het Engels)
In beheer bij ASL BISL Foundation Ja Ja
Mate van vernieuwing Groot:
functioneel beheer was in 2005 nog een redelijk nieuw vakgebied
Klein:
functioneel beheer is anno 2020 te beschouwen als een “commodity”
Mate van draagvlak voor en betrokkenheid van gebruikersorganisaties en consultancy organisaties via ASL BiSL Foundation Hoog Laag
Geschreven om aan te sluiten op huidige IT techniek, ontwikkel- en beheerwerkwijzen Nee Ja, maar niet overtuigend

Nabeschouwing

Op basis van de vergelijking tussen BiSL en BiSL Next lijkt BiSL Next minder aspecten te hebben voor een even groot of groter succes dan BiSL. Volgens bovenstaande tabel zijn er 7 aspecten waarop BiSL Next slechter scoort dan BiSL. Daarbij komt dat BiSL, ondanks dat het nu al meer dan 12 jaar beschikbaar is, nog steeds voldoet om functioneel beheer en informatiemanagement in te richten, te richten en te verrichten. De ASL BiSL Foundation, en haar community, doet er goed aan het BiSL Next boek in het Nederlands uit te brengen, overtuigende best practices te ontwikkelen en deze met veel inspanning en energie in de markt te promoten. Dan nog: wat goed is kan beter, maar wat goed is kan ook goed genoeg zijn. Wij denken dan ook dat dat de hoek is waar dé oplossing is te vinden voor een raamwerk/model voor beheer en management van de informatievoorziening. Wij zijn benieuwd…

Ben je het met dit artikel niet eens of zou je met ons eens over dit gedachtegoed en de toepassing van BiSL en/of BiSL Next eens van gedachten willen wisselen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn ons ervan bewust dat wij, zoals ieder ander, niet alle wijsheid in pacht hebben.

Dit artikel is gepubliceerd door Control IV. De inhoud van dit artikel (geheel of deels) mag niet zonder voor afgegeven toestemming van Control IV voor andere publicaties gebruikt worden.

Bronvermelding

Literatuur:

 • BiSL® Een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement, Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, Van Haren Publishing, 2005
 • BiSL® Next in uitvoering, Yvette Backer, Machteld Meijer, Van Haren Publishing, 2018
 • BiSL® Next – A framework for Business Information Management, Van Haren Publishing, 2017

Website: www.aslbislfoundation.org